විශ්ව විසිරි වියමන යනු

විශ්ව විසිරි වියමනෙහි අවශ්‍යතාව (WWW)

විශ්ව විසිරි වියමන - හැදින්වීම

අන්තර්ජාලය හරහා වඩාත් බහුලව ම භාවිතා වන සේවාවක් ලෙස විශ්ව විසිරි වියමන හැදින්විය හැක. ලෝකය පුරා විසිරුණු පරිගණක තුල (Server) ගබඩා කර ඇති විද්‍යුත් ලේඛන (වෙබ් අඩවි) සමූහයක එකතුවක් ලෙස විශ්ව විසිරි වියමන හැදින්විය හැක. ලොව පුරා මිලියන ගණනක් වෙබ් අඩවි විශ්ව විසිරි වියමන තුළ ඇති අතර වෙබ් අඩවි තුළ ඇති තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා වෙබ් අතිරික්ෂුවක් (Web Browser) භාවිතා කල යුතු ය.

Types of Websites

 1. තොරතුරු හා ප්‍රවෘත්ති වෙබ් අඩවි
 2. පෞද්ගලික, ව්‍යාපාරික හෝ පර්යේෂණ වෙබ් අඩවි
 3. අධ්‍යාපනික වෙබ් අඩවි
 4. ජාල ප්‍රවේශ ද්වාර වෙබ් අඩවි

වෙබ් අඩවියක අභිමතාර්ථ

 • වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්නන් හට සේවා සැපයීමට.
 • සේවාලාභීන්ට ආයතනය සමඟ තොරතුරු හුවමාරුවට.
 • ව්‍යාපාර පිළිබඳ ප්‍රචාරණයට.
 • භාණ්ඩ හෝ සේවා අලෙවි කිරීමට.

වෙබ් අඩවියක් සංවිධානය කිරීම

වෙබ් අඩවියක් එහි පරිශීලකයන් හට ඉතා පහසුවෙන් තොරතුරු කර ළඟා විය හැකි පරිදි ක්‍රමවත් ව හා සැලසුම් සහගත ව සකස් කර තිබිය යුතු ය. මනාව සංවිධානය කරන ලද වෙබ් අඩවියක පහත ලක්ෂණ දැකිය හැක.

 • ඉතා ඉක්මනින් තොරතුරු සොයා ගත හැකි වීම.
 • වෙබ් අඩවියේ පිටු අතර ගමන් කරමින් වෙබ් අඩවිය පහසුවෙන් පරිශීලනය කල හැකි වීම.
 • වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු කාලීන වීම.

Bookmark
Sachitha Udayakantha 997   |    0