පරිගණක ක්‍රිියාකාරීත්වය කළමණාකරණය කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරයි.

  • Home -
  • A Level -
  • ICT -
  • පරිගණක ක්‍රිියාකාරීත්වය කළමණාකරණය කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරයි.

පරිගණක ක්‍රිියාකාරීත්වය කළමණාකරණය කිරීමට මෙහෙයුම් පද්ධති භාවිතා කරයි. Operating Systems


Download : Click Here